SMK

O Stowarzyszeniu Miłośników Krasiejowa

logo-smk.png, Logo SMK
Logo SMK

W 1999 r. dwaj mieszkańcy Krasiejowa: Werner Klimek i Krzysztof Koźlik wpadli na pomysł powołania organizacji mającej na celu propagowanie historii i walorów najstarszej wsi w Gminie Ozimek i dołożyli wszelkich starań, aby zamiar swój urzeczywistnić. Powołanie stowarzyszenia było możliwe po zaangażowaniu się zainteresowanych mieszkańców Krasiejowa w opracowanie Statutu. Jego projekt przedstawił Krzysztof Kożlik. Droga do zarejestrowania Stowarzyszenia była długa, ale owocna. Dnia 03.04.2000r. odbyło się pierwsze zebranie założycielskie. 

W dniu 21.09.2000 odbyło się pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia Miłośników Krasiejowa, które prowadził p. Krzysztof Koźlik.

Po przywitaniu zebranych przypomniał historię powołania Stowarzyszenia a nowo przybyłych zapoznał z celami zawartymi w Statucie, do których min. należy:

  • pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców Krasiejowa,
  • propagowanie informacji na temat wsi i okolicy, jej środowiska geograficznego, historii, teraźniejszości i przyszłości
  • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego,
  • działalność kulturalna
  • przygotowanie wsi do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej.

Kolejnym punktem zebrania było powołanie Komisji Skrutacyjnej w osobach:

            p. Artur Czichos

            p. Jerzy Libera

            p. Andrzej Staś

Następnie przystąpiono do ustalenia listy kandydatów do zarządu i tajnego głosowania, w

którym wzięło udział 17 osób do niego uprawnionych .

W wyniku głosowania oddano 17 głosów ważnych (protokół Komisji dołączony do akt) na następujące osoby :

            Krzysztof Koźlik                        17 głosów

            Krzysztof Spałek                      16 głosów

            Werner Klimek                         15 głosów

            Katarzyna Kurpierz                  14 głosów

            Bernard Materne                      14 głosów

            Andrzej Tarsa                            6 głosów

            Beata Wystrach                         2 głosy

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia do Zarządu weszło 5 pierwszych osób, które spośród siebie wybrały: prezesa Zarządu w osobie Krzysztofa Koźlika,

zastępcę prezesa          -           Wernera Klimka

sekretarza                    -           Katarzynę Kurpierz

skarbnika                     -           Bernarda Materne

członka                        -           Krzysztofa Spałka

  

Nowo ukonstytuowany Zarząd przyjął deklaracje członkowskie osób chętnych do wstąpienia do Stowarzyszenia.

W następnej kolejności utworzono listę kandydatów do Komisji Rewizyjnej i przeprowadzono tajne głosowanie, w wyniku którego oddano 19 głosów ważnych:    

Sylwia Widawska                      -           17 głosów

Leon Korzyniec                        -           13 głosów

Andrzej Tarsa                           -           11 głosów

Beata Wystrach                        -           10 głosów

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został - Andrzej Tarsa, zastępcą - Leon Korzyniec,  a sekretarzem - Sylwia Widawska.

Po wyborach nowy Zarząd przedstawił zebranym propozycje działań:

- zaadoptowanie starej szkoły na siedzibę Stowarzyszenia

- zorganizowanie Muzeum Przyrodniczego w Krasiejowie

- pozyskiwanie środków z różnych źródeł,

- zagospodarowanie Czarnego Dołu na zakątek rekreacyjny.

W dalszym toku zebrania głos zabrał Tomasz Sulej - przedstawiciel PAN z Warszawy, nadzorujący prace wykopaliskowe na stanowisku paleontologicznym w Krasiejowie i poinformował zebranych o rezultatach odkryć. Zachęcił również do odwiedzenia wystawy przyrodniczej zorganizowanej w budynku Filharmonii opolskiej, na której można będzie obejrzeć szczątki kości odkryte na stanowisku.

Po wystąpieniu p. T. Suleja Zarząd powołał komisje działające w ramach Stowarzyszenia:

- Komisja Przyrodniczo – Turystyczno - Historyczna

- Komisja Gospodarczo – Promocyjna

- Komisja Kulturalna.

W końcowej części zebrania uchwałą Zarządu ustalono wysokość składki członkowskiej

- 24 zł na rok od osoby dorosłej ( 2 zł na miesiąc) oraz 6 zł od osoby uczącej się.

W dniu 07.12.2001r.  Sąd Rejonowy w Opolu zarejestrował Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa. 

Logo Stowarzyszenia opracował Łukasz Widawski. W roku 2001 Łukasz wraz z Sylwią Widawską założyli stronę internetową Stowarzyszenia Miłośników Krasiejowa. Jej pierwotny adres brzmiał www.crasseow.prv.pl. W późniejszych latach strona zmieniła adres na www.krasiejow.pl. Stronę prowadzili Krzysztof Koźlik i Sylwia Widawska. O wykonanie  miedzianej płyty z logiem SMK i umieszczenie jej  na budynku szkoły zadbał Krystian Czolek.

W dniu 14 II 2003 odbyło się drugie już w roku zebranie Stowarzyszenia Miłośników Krasiejowa. W trakcie spotkania omawiano kwestie organizacyjne, prawne, dotychczasowe osiągnięcia  oraz zamierzenia na przyszłość.  Niewątpliwie do dużych sukcesów zaliczyć należy  prezentację monet  i folderu Krasiejowa na targach turystycznych w Berlinie. Na tę okoliczność została wybita specjalna moneta z wizerunkiem logo SMK i awersem Bramy Brandenburskiej. SMK posiada pamiątkową monetę z  pieczęcią  tych targów.  W dniu 25 II 2003 w odpowiedzi na złożony  wniosek,  wpłynęła decyzja  Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej  w Warszawie nr Z 261472  o rejestracji  znaku towarowego SMK, na którym widnieje wizerunek dinozaura (Silesaurus opolensis). W ramach promocji wydano już 10 wzorów monet, trzy wzory kubków, kufle do piwa i pamiątkowe kartki pocztowe. W  opracowaniu szaty graficznej  gadżetów  i ich wydaniu największy wkład mieli: Werner Klimek, Łukasz Widawski i  Sylwia Widawska. Ważną sprawą omawianą podczas spotkania, było przystosowanie budynku starej szkoły pod siedzibę SMK. W tym celu,  młodzi członkowie SMK, własnym nakładem pracy rozpoczęli remont pomieszczeń na piętrze. Prace  prawie w całości będą  wykonane w czynie społecznym, a SMK będzie partycypowało w finansowaniu materiałów potrzebnych do remontu. Zarząd SMK apelował do mieszkańców  o szeroką pomoc w prowadzonych pracach i nadzór nad nimi. W ramach działalności SMK odbywa się przystosowanie tzw. Czarnego Dołu do celów rekreacyjnych. Poinformowano o zaawansowaniu prowadzonych tam prac w związku z projektowanym spiętrzaniem  wody i budową szałasu grillowego.  Tutaj również byłaby mile widziana pomoc mieszkańców dysponujących  wolnym  czasem.

W  2004r. członkowie SMK zakupując haft wspomogli akcję charytatywną zorganizowaną przez NTO pod hasłem "Zabierz dziecko na wakacje", co pomogło w sfinansowaniu wypoczynku letniego najbardziej potrzebujących dzieci z Opolszczyzny.

W latach 2000-2007 Sylwia Widwska zorganizowała zajęcia dla grupy nauczycieli z Niemiec, przyjmowała w muzeum min. uczestników Rajdu Rowerowego Samorządowców z gmin „Krainy Dinozaurów”, radnych Sejmiku Wojewódzkiego z Opola i Wrocławia, grupę dziennikarzy z Polski, dyrektorów Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych, młodzież w ramach projektu „Świat Przyjaciół”, zagranicznych uczestników „Impresji plastycznych”, których podejmował Dom Kultury w ramach Dni Ozimka, także uczestników projektu „Odnowa Wsi” z woj. śląskiego podejmowanych przez Urząd Marszałkowski w Opolu i uczestników wymian młodzieżowych z Ukrainy, Niemiec, Czech. W roku 2007 podejmowała także w muzeum uczestników studyjnego wyjazdu  VI Europejskiego Kongresu Odnowy Wsi. W dniach od 26 do 28 stycznia 2007r. Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa zorganizowało dla 43 osób wycieczkę  do Czech. Koordynatorem wyjazdu obejmującego zwiedzanie Ołomuńca i spotkania z władzami Rymarzowa,  był zastępca prezesa SMK pan Werner  Klimek. Celem uwiecznienia działalności i ważnych wydarzeń, zakupiono kronikę i zlecono jej prowadzenie.

W latach 2005 – 2006 członkini SMK - S. Widawska i Iwona Czichos współorganizowały imprezy dla dzieci niepełnosprawnych z gminy Ozimek połączone z zajęciami w Muzeum. W roku 2005 z inicjatywy SMK  powstało Muzeum Paleontologiczne. Również w roku 2005 na zlecenie SMK powstał film edukacyjny Teresy Kudyby i Mariusza Przygody pt. "Dinozaury z Krasiejowa" z konspektem zajęć edukacyjnych autorstwa Sylwii Widawskiej, która również prowadziła w grudniu uroczystość premiery tego filmu w kościele parafialnym. 

22.03.2009  z inicjatywy SMK w budynku starej szkoły otwarto wystawę poświęconą historii naszej miejscowości. W roku 2010 na stanowisko sekretarza powołano Sylwię Widawską.roku 2012 nakładem SMK ukazały się reprinty przedwojennych widokówek miejscowości. W 2012r. członkowie Stowarzyszenia Miłośników Krasiejowa (M. Moj, K.Koźlik, K. Tarsa, S. Widawska) brali udział w nagraniu audycji promującej wieś z okazji 15-lecia programu „Odnowa Wsi”.

W dniach 22 –24 maja 2013r. gościliśmy z wizytą studyjną w Krasiejowie sołtysów, radnych oraz osoby z organizacji pozarządowych i urzędów gmin Gniewino, Pruszcz Gdański, Czarna Dąbrówka z Pomorza. Delegacja zwiedzała JuraPark oraz spotkała się z przedstawicielami SMK oraz Radą Sołecką wsi w budynku starej szkoły. Prezes Stowarzyszenia Pan Krzysztof Koźlik przedstawił gościom działania lokalnych  organizacji i efekty  projektów realizowanych w ostatnich latach w ramach Odnowy Wsi.

W roku 2014 w szkole przeprowadzono gruntowny remont i wystawę historyczną z parteru przeniesiono na piętro.  W 2014r. w sierpniu S. Widawska  współorganizowała imprezę dla dzieci niepełnosprawnych połączoną z wizytą w muzeum i gospodarstwie agroturystycznym "Stary Młyn".

Od 1 stycznia 2015 strona internetowa wsi Krasiejów funkcjonuje w nowej szacie graficznej. Stronę prowadzi Sylwia Widawska. Artykuły dotyczące działalności OSP redagują członkowie straży, zaś dotyczące działalności DFK redaguje Marcin Konietzko. W wyborach zarządu, które odbyły się w 2015r. na stanowisko sekretarza powołano Magdalenę Moj, głównym księgowym i skarbnikiem nadal pozostał pan Bernard Materne. W zarządzie głównym nadal pozostali Krzysztof Koźlik i Werner Klimek.

22  lutego 2017r. w Instytucie Śląskim w Opolu odbył się wykład mgr Magdaleny Moj zatytułowany "Mieszkańcy Krasiejowa w perspektywie demograficzno-historycznej" połączony z prezentacją książki "Z przeszłości demograficznej Krasiejowa. Analiza w świetle zapisów metrykalnych z lat 1867-1906". W lipcu 2017r. nakładem SMK i Stowarzyszenia "Dolina Małej Panwi" ukazała się publikacja Magdaleny Moj "Krasiejów.Obrazy z wpółczesnej pamięci zbiorowej".

SMK od lat organizuje dwa razy w roku wycieczki krajoznawcze  na Dolny Śląsk (poznaliśmy Jawor, Grodno, Góry Stołowe, Międzygórze, Świdnicę, Kletno, Krzeszów, Książ, Wałbrzych, Walim, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Legnicę) oraz zorganizowane zostały dwie wycieczki do Czech (Skalne Miasto, Broumov, Ołomuniec, Rymarov, Karlova Studanka, bunkier u Potoka, wieża widokowa w Dolni Morava). Osobą opowiedzialną za te zadania i głównym organizatorem tych wyjazdów był wiceprezes SMK - Werner KlimeK. Stowarzyszenie nawiązało również stałą współpracę z samorządem Stronia Śląskiego.

O pracach społecznych mieszkańców i członków SMK w adaptacji pomieszczeń szkoły na potrzeby muzeum można przeczytać w reportażu  NTO.

W lutym 2017r. S. Widawska zorganizowała dla dzieci Światowy Dzień Dinozaura w "Starej Szkole". W roku 2017 SMK nawiązało współpracę z powołanym w roku 2016 Europejskim Centrum Paleontologii. Porozumienie podpisali prezes SMK - K. Koźlik i prof. UO A.Bodzioch. 

W styczniu 2018r. podczas ferii zimowych przedstawicielka SMK - S. Widawska zorganizowała sześć spotkań dla dzieci mających na celu poszerzenie wiedzy dotyczącej odkryć paleontologicznych, historii Krasiejowa, działalności lokalnych stowarzyszeń z terenu gminy oraz wydanych przez nie publikacji. W lutym SMK zasponsorowało nagrody za udział w konkursach podczas Babskiego Combra. W maju za sprawą profesorów Uniwersytetu Opolskiego  E. Jagt- Yazykovej i A. Bodziocha, doktorantki E. Teschner  oraz S. Widawskiej eksponaty muzealne wzbogacono o skamieniałości kredy (turon) z kamieniołomów w Opolu i środkowej jury z Faustianki. Do muzeum wróciły też skamieniałości krasiejowskich kręgowców zabrane do preparacji na Uniwersytet Przyrodniczy. Opisy skamieniałości w j. angielskim wykonała E. Teschner, w j. polskim - S. Widawska, która je również wszystkie wydrukowała i umieściła w gablotach. Prace techniczne w muzeum związane w umieszczeniem na ścianie plaktów "paleoart" w maju 2018r. wykonali Jan Sklorz i Jan Bonk.

W dniu 18.05.2018r. w Muzeum Paleontologicznym przebywali uczestnicy 3rd IMERP - 3 Międzynarodowego Spotkania Młodych Badaczy w Dziedzinie Paleontologii. SMK przygotowało dla ponad 60 gości z zagranicy i Polski dzień integracyjny. Organizacją imprezy zajęła się S. Widawska. Dnia 4.06.2018r. do Muzeum zawitało kilkunastu uczestników Polskiej Konferencji Sedymentologicznej - POKOS 7, wśród których byli polscy i zagraniczni znawcy w dziedzinie geologii z różnych ośrodków akademickich i placówek naukowych: z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego, Opolskiego, Poznańskiego, PIG- u w Warszawie i z Muschelkalk Museum z Niemiec. Krasiejów odwiedził Hans Hagdorn - założyciel muzeum w Ingelfingen, doktor honoris causa Uniwersytetu w Tübingen, europejskiej sławy znawca zagadnień geologicznych niemieckiego i śląskiego triasu. Dnia 14.06.2018r. do "Starej szkoły" zawitał kolejny niecodzienny gość - doktorantka z Uniwersytetu w Kalkucie w Indiach. Interesowały ją zachowane skamieniałości triasowych kręgowców z Krasiejowa.Tego samego dnia za sprawą prof. UO E. Jagt - Yazykovej i S. Widawskiej do muzeum  sprowadzono okaz dużego amonita osadzonego w skale wapienia kredowego z kamieniołomu "Odra" ważący ok. 200 kg. W czerwcu ukazały się artykuły w Tygodniku Ziemi Opolskiej na temat gości i konferencji w Muzeum Paleontologicznym, które wycięto i wklejono do kroniki.

W czerwcu 2018r. dwie członkinie SMK  pani Lidia Schroll i Sylwia Widawska wzięły udział w nagraniu przez TVP 3 Opole audycji "O'polskie na żywo".

Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa jest od wielu lat współorganizatorem festynu letniego.

  • Data aktualizacji: 2019-02-14 18:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 965 691