SMK

O Stowarzyszeniu Miłośników Krasiejowa

logo-smk.png, Logo SMK
Logo SMK

W 1999 r. dwaj mieszkańcy Krasiejowa: Werner Klimek i Krzysztof Koźlik wpadli na pomysł powołania organizacji mającej na celu propagowanie historii i walorów najstarszej wsi w Gminie Ozimek i dołożyli wszelkich starań, aby zamiar swój urzeczywistnić. Powołanie stowarzyszenia było możliwe po zaangażowaniu się zainteresowanych mieszkańców Krasiejowa w opracowanie Statutu. Jego projekt przedstawił Krzysztof Kożlik. Droga do zarejestrowania Stowarzyszenia była długa, ale owocna. Dnia 03.04.2000r. odbyło się pierwsze zebranie założycielskie. 

W dniu 21.09.2000 odbyło się pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia Miłośników Krasiejowa, które prowadził p. Krzysztof Koźlik.

Po przywitaniu zebranych przypomniał historię powołania Stowarzyszenia a nowo przybyłych zapoznał z celami zawartymi w Statucie, do których min. należy:

  • pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców Krasiejowa,
  • propagowanie informacji na temat wsi i okolicy, jej środowiska geograficznego, historii, teraźniejszości i przyszłości
  • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego,
  • działalność kulturalna
  • przygotowanie wsi do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej.

Kolejnym punktem zebrania było powołanie Komisji Skrutacyjnej w osobach:

            p. Artur Czichos

            p. Jerzy Libera

            p. Andrzej Staś

Następnie przystąpiono do ustalenia listy kandydatów do zarządu i tajnego głosowania, w

którym wzięło udział 17 osób do niego uprawnionych .

W wyniku głosowania oddano 17 głosów ważnych (protokół Komisji dołączony do akt) na następujące osoby :

            Krzysztof Koźlik                        17 głosów

            Krzysztof Spałek                      16 głosów

            Werner Klimek                         15 głosów

            Katarzyna Kurpierz                  14 głosów

            Bernard Materne                      14 głosów

            Andrzej Tarsa                            6 głosów

            Beata Wystrach                         2 głosy

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia do Zarządu weszło 5 pierwszych osób, które spośród siebie wybrały: prezesa Zarządu w osobie Krzysztofa Koźlika,

zastępcę prezesa          -           Wernera Klimka

sakretarza                    -           Katarzynę Kurpierz

skarbnika                     -           Bernarda Materne

członka                        -           Krzysztofa Spałka

  

Nowo ukonstytuowany Zarząd przyjął deklaracje członkowskie osób chętnych do wstąpienia do Stowarzyszenia.

W następnej kolejności utworzono listę kandydatów do Komisji Rewizyjnej i przeprowadzono tajne głosowanie, w wyniku którego oddano 19 głosów ważnych:    

Sylwia Widawska                      -           17 głosów

Leon Korzyniec                        -           13 głosów

Andrzej Tarsa                           -           11 głosów

Beata Wystrach                        -           10 głosów

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został - Andrzej Tarsa, zastępcą - Leon Korzyniec a sekretarzem - Sylwia Widawska.

Po wyborach nowy Zarząd przedstawił zebranym propozycje działań:

- zaadoptowanie starej szkoły na siedzibę Stowarzyszenia

- zorganizowanie Muzeum Przyrodniczego w Krasiejowie

- pozyskiwanie środków z różnych źródeł,

- zagospodarowanie Czarnego Dołu na zakątek rekreacyjny.

W dalszym toku zebrania głos zabrał Tomasz Sulej - przedstawiciel PAN z Warszawy, nadzorujący prace wykopaliskowe na stanowisku paleontologicznym w Krasiejowie i poinformował zebranych o rezultatach odkryć. Zachęcił również do odwiedzenia wystawy przyrodniczej zorganizowanej w budynku Filharmonii opolskiej, na której można będzie obejrzeć szczątki kości odkryte na stanowisku.

Po wystąpieniu p. T. Suleja Zarząd powołał komisje działające w ramach Stowarzyszenia:

- Komisja Przyrodniczo – Turystyczno - Historyczna

- Komisja Gospodarczo – Promocyjna

- Komisja Kulturalna.

W końcowej części zebrania uchwałą Zarządu ustalono wysokość składki członkowskiej

- 24 zł na rok od osoby dorosłej ( 2 zł na miesiąc) oraz 6 zł od osoby uczącej się.

W dniu 07.12.2001r.  Sąd Rejonowy w Opolu zarejestrowł Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa. 

  • Data aktualizacji: 2018-01-17 18:46
  • |
  • Licznik odwiedzin: 643 180