Aktualności

Po zebraniu wiejskim

Dnia 19 kwietnia br. w świetlicy Starej Szkoły w Krasiejowie odbyło się zebranie wiejskie, w którym uczestniczyło 33 mieszkańców wsi oraz zaproszeni goście w osobach: Leonarda Płoszaj - Wicestarosta Opolski, Jan Labus - Burmistrz Ozimka, Jarosław Wita - Zastępca Burmistrza Ozimka, Antoni Gryc - Radny Powiatu Opolskiego, Mirosław Wiciak - Prezes PGKiM w Antoniowie, Witold Żurawicki - redaktor Wiadomości Ozimskich.

Na wstępie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego byłego proboszcza Parafii Krasiejów - Alojzego Malcherka, jak również zmarłych w ostatnim czasie mieszkańców, m.in. Kazimierza Tarsę - byłego sołtysa i radnego Krasiejowa, Marcina Golenię - byłego Prezesa LZS Krasiejów i członka Rady sołeckiej, Piotra Locha - byłego członka Rady sołeckiej. Na przewodniczącego zebrania wiejskiego wybrano jednogłośnie Pana Krzysztofa Koźlika. Protokolantem zebrania został Pan Jan Sklorz, który jednocześnie wraz   z Panią Sylwią Widawską i Panem Marcinem Konietzko wybrani zostali do Komisji Skrutacyjnej, Wniosków i Uchwał. Następnie Przewodniczący odczytał sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej i Sołtysa, po czym udzielił głosu Burmistrzowi Janowi Labusowi, który poinformował zebranych o: remoncie i utworzeniu 20 miejsc w żłobku w Ozimku, remoncie wnętrza Domu Kultury, remoncie i przeprojektowaniu tzw. Wyspy Rehdanza w Ozimku, remoncie przedszkoli, otrzymaniu dotacji w kwocie 2 mln zł z Urzędu Gminy i Miasta na cele reformy oświaty szkół w gminie i mieście, wystąpieniu przez Urząd z wnioskiem do Rządu w Warszawie o dotację w kwocie 400 tys. zł na remont zabytkowego Kościoła Ewangelickiego w Ozimku, o wpisie zabytkowego Mostu Wiszącego na rzece Mała Panew w Ozimku do Centralnego Krajowego Rejestru Zabytków przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Kolejno głos zabrała Wicestarosta Powiatu Opolskiego- Leonarda Płoszaj, która poinformowała zebranych o remoncie dwóch mostów i drogi na ul. Spórackiej w Krasiejowie, gdzie łączny koszt inwestycji wyniósł 3 mln zł, w tym kwota dotacji 1 mln 800 tys. zł, wykonaniu do końca roku 2017 kładki pieszo-rowerowej przy moście przez rzekę Mała Panew i połączeniu jej z istniejącym chodnikiem (pieniądze na ten cel w kwocie 3 mln 228 tyś. będą pochodziły z dotacji UE, zaś wkład własny Powiatu wyniesie ponad 0,5 mln zł), dokończeniu chodnika przy ul. Brzeziny do skrzyżowania z ul. Młyńską, którego koszt wyniósł 20 tys. zł, wykonaniu projektu chodnika przy ul. Spórackiej, który ma być wykonany w 2018r.

Prezes PGKiM w Antoniowie - Mirosław Wiciak odpowiadał na pytania dotyczące działalności PGKiM, jak i wprowadzenia abonamentu cen poboru wody i ścieków kanalizacyjnych, dalszej budowy kanalizacji w Gminie Ozimek w miejscowościach Pustków – Schodnia, gdzie szacunkowy koszt ma wynieść 12 mln. zł, z czego wkład Gminy Ozimek ma wynosić 5 mln. zł oraz w sprawie niedokończonych i nieskanalizowanych dróg: Zamoście, Niwki, Szkolna i Spacerowa w Krasiejowie.

Podczas zebrania dziesięcioro mieszkańców zgłosiło następujące wnioski:

1. Wnioski o wyasfaltowanie ulicy Brzozowej, naprawę mostu i przepustu na tej ulicy, wyegzekwowanie zakazu wjazdu tirów w drogę prowadzącą do Kadłuba, częstsze patrolowanie przez policję ulicy Spórackiej ze względu na niebezpieczeństwo stwarzane przez poruszające się pojazdy crossowe bez tablic rejestracyjnych.

2. Wnioski o budowę chodnika i remont ul. Szkolnej, czyszczenie rowów i doprowadzenie kanalizacji do ul. Szkolnej, obniżenie cen wywozu ścieków w przypadku braku kanalizacji na danej ulicy, wyasfaltowanie ulicy Spacerowej.

3. Wniosek o remont ulicy Piaskowej.

4. Wnioski o remont ul. Spórackiej i budowę chodnika wzdłuż tej drogi, przygotowanie parkingu w centrum wsi, zainstalowanie sygnalizacji świetlnej przy moście na ul. Młyńskiej, systematyczne przycinanie i formowanie koron drzew w centrum wsi, ustawieniu na ul. Młyńskiej znaku o ograniczeniu prędkości, uporządkowanie podjazdów przy ul. Brzeziny (wystające znacząco ponad poziom drogi), odnowienie nasadzeń dzikiej róży wzdłuż torów kolejowych, przyjęcie harmonogramu remontu ulic na następne lata, wykonanie wentylacji w Domu Kultury.

5. Wnioski o obniżenie cen wywozu ścieków beczkowozami w przypadku braku kanalizacji na danej ulicy i wyasfaltowanie ulicy Niwki.

6. Wnioski o skanalizowanie ul. Niwki, usunięcie gałęzi z parkingu przed działkami na ul. Zamoście, wyremontowanie ul. Młyńskiej od skrzyżowania do Firmy Ring.

7. Wniosek o położenie asfaltu na ul. Spacerowej

8. Wniosek o powtórzeniu znaku o ograniczeniu szybkości na ul. Spórackiej za torami ze względu na bezpieczeństwo użytkowników drogi i brak chodnika oraz o przekierowaniu ruchu pieszego do JuraParku ulicami Cegielnianą i Słoneczną.

9. Wniosek o uprzątnięcie gruntu przy ul. Brzeziny, na którym utworzono dzikie wysypisko śmieci.

10. Wniosek o remont skrzyżowania ul. Kolejowej i Spórackiej, usunięcie wystającej szyny przy przejeździe kolejowym.

Po wyczerpaniu poszczególnych punktów zebrania  Komisja Uchwał i Wniosków odczytała wszystkie zgłoszone wnioski, które następnie zostały jednogłośnie przegłosowane. Na tym zebranie zakończono.

  • Data aktualizacji: 2018-06-21 21:07
  • |
  • Licznik odwiedzin: 790 374