Aktualności

Po zebraniu wiejskim...

KRASIEJOW - ZEBRANIE 2018 (63).jpg,
Dyplom Odnowa wsi.jpg, List gratulacyjny dla sołectwa Krasiejów
List gratulacyjny dla sołectwa Krasiejów
KRASIEJOW - ZEBRANIE 2018 (47) (1).jpg,

Na wstępie zebrania wiejskiego Krzysztof Koźlik - przewodniczący  Rady Sołeckiej przywitał przybyłych  33 mieszkańców  oraz  zaproszonych gości  w  osobach:

a) Jan  Labus  -  Burmistrz Ozimka,

b) Leonarda  Płoszaj  -  Wicestarosta  Opolski

c) Antoni  Gryc  -  Radny  Powiatu  Opolskiego,

d) Marcin Widera -  pracownik UMiG Ozimek,

e) Katarzyna Sokołowska- Kolanek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasiejowie

Na przewodniczącego  zebrania  wiejskiego  wybrano  jednogłośnie  Pana  Krzysztofa  Koźlika.  Protokolantem  zebrania  została  Sylwia Widawska. Do  Komisji  Skrutacyjnej, Wniosków  i  Uchwał  w głosowaniu jawnym powołano Panią  Romanę Klimek, Piotra Szuberta i Sylwię Widawską. Następnie Sołtys wsi Tadeusz Markulak odczytał  sprawozdanie  z  działalności  Rady  Sołeckiej  i  Sołtysa, która odbyła 17 spotkań roboczych i była współorganizatorem wydarzeń kulturalnych. Do największych imprez, które odbyły się w roku 2017 należały: jubileuszowy „25 Festyn Letni z Dinozaurem w tle”, jarmark bożonarodzeniowy, wigilia dla osób starszych i samotnych  oraz dzień chłopa. Sołtys zapoznał także zebranych z wykorzystaniem pieniędzy funduszu sołeckiego. Prawie 8 tyś. zł przeznaczono na funkcjonowanie "Starej Szkoły", jej doposażenie i zagospodarowanie obejścia, a ok. 12 tyś. zł na działalność kulturalną w sołectwie. Rada zakupiła również w 2017r. nowe namioty biesiadne. Na zakończenie Sołtys podziękował wszystkim osobom i organizacjom, które wsparły działalność rady oraz przyczyniły się do poprawy estetyki i promocji wsi i  udzielił  głosu  Burmistrzowi  Janowi  Labusowi, który na wstępie odczytał list gratulacyjny Antoniego Konopki  z okazji XX- lecia "Odnowy wsi" skierowany do Sołectwa Krasiejów.

Następnie Burmistrz przedstawił prezentację podsumowującą kadencję 2015- 2018 oraz założenia inwestycyjne i plany wobec sołectwa Krasiejów na najbliższe lata.W 2016 r. wyremontowano w Krasiejowie ul. Wrzosową za ok. 80 tyś. zł, a w 2017 roku - ulicę Zieloną za ponad 100 tyś. zł i ul. Ogrodową za 56 tyś zł. W obecnym budżecie zaplanowano także remont ul. Brzozowej za ponad 63 tyś. zł. Ponadto gmina zrealizowała szereg inwestycji we współpracy z powiatem oraz województwem. Wspólnie udało się wyremontować m.in. ul. Powstańców Śl. w Ozimku za ok 600 tyś. zł. W ramach inwestycji mają powstać dwa „minironda”, które poprawią bezpieczeństwo na skrzyżowaniach ul. Opolskiej z Wyzwolenia i ul. Powstańców Śl. z Częstochowską. Będzie przeprowadzona termomodernizacja przedszkola nr 2 w Ozimku, zostanie wybudowane 12 km kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Ozimek w tzw. zwartej zabudowie obejmującej Schodnię, Pustków i osiedle Robotnicze w Ozimku. Gmina włączy się w  program rządowy "Maluch"- stworzy 15 nowych miejsc z żłobku w Ozimku oraz w rozwój usług cyfrowych (program "E- Ozimek"). Ponadto gmina planuje budowę nowego domu mieszkalnego w Ozimku, do którego w roku 2018 i 2019 dołoży po 300 tyś zł. Dofinansuje również prace konserwatorskie i remontowe kościoła ewangelickiego w Ozimku.

Powiat również zrealizował bardzo duże inwestycje w Krasiejowie, w ramach których  za ok. 2,8 mln. zł wybudowano kładkę pieszo-rowerową ukończoną w roku 2017. W 2016 roku zakończono remont dwóch mostów na ul. Sporackiej, których koszt opiewał na ok. 3,3 mln zł. Wicestarosta Leonarda Płoszaj poinformowała ponadto zebranych o możliwości dofinansowania z  funduszy powiatowych w kwocie 3,5 tyś zł  wymiany kotłów z węglowych na ekologiczne oraz o istniejącym w Prószkowie Domu Dziennego Pobytu i miejscach hotelowych  dla osób starszych. Radny powiatowy Antoni Gryc poinformował o planowanych inwestycjach.

W trakcie zebrania o bezpieczeństwie mówili sierż. Łukasz Szmuk i mł. asp. Paweł Wcisło. Zachęcali do korzystania z aplikacji „Moja komenda” oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mieszkańcy zwrócili się do policjantów  z prośbą odnośnie zwiększenia częstotliwości patroli na obiektach, które są regularnie dewastowane.

W dyskusji poruszono sprawy bezpieczeństwa na drogach- szczególnie na ulicy Szkolnej oraz postawiono następujące wnioski:

- o pomoc w sfinansowaniu założenia monitoringu na terenie wokół szkoły podstawowej w Krasiejowie i częstsze patrolowanie przez policję terenu wokół szkoły podstawowej,

– o naprawę poboczy przy ul. Szkolnej, zamontowanie oświetlenia przy ul. Szkolnej, zagospodarowanie centrum wsi w postaci zamontowania barierek oraz budowę chodnika,

- o zagospodarowanie ul. Sporackiej od kościoła do ul. 1-go Maja, wykonanie balustrady na przepuście rowu przy skrzyżowaniu ulic Sporackiej i 1-go Maja, obcięcie drzew oraz ich formowanie na ul. Sporackiej, budowa chodnika od torów do ul. Robotniczej, remont chodnika przy ul. Sporackiej, wykonanie oświetlenia na nowej kładce dla pieszych, zabezpieczenie kratą wejścia pod małym mostem, wykonanie sygnalizacji przemiennej na moście przy ul. Młyńskiej wraz z wykonaniem zatok dla samochodów i barierek ochronnych, ograniczenie prędkości do 20km/h na ul. Młyńskiej, remont ul. Brzeziny, wykonanie progu spowalniającego na ul. Osiedlowej, remont drogi z Krzyżowej Doliny w stronę Nowej Schodni, przywrócenie nasadzeń krzewu dzikiej róży przy torach kolejowych, rewitalizacja centrum (nowe lampy, ławki parkowe), sporządzenie harmonogramu asfaltowania ulic, uzasadnienie podwyżki opłat za wodę, ścieki oraz wprowadzonego abonamentu, dokończenie kanalizacji (ul. Szkolna i pozostałe), utworzenie miejsc parkingowych wzdłuż torów, wyremontowanie pobocza drogi do Kadłuba, powołanie osoby do funkcji Opiekuna Społecznego we wsi,

– o czyszczenie rowów na drogach w kierunku Ozimka, Krzyżowej Doliny, Spóroka

– o poprawę oznakowania mostu na ul. Młyńskiej, budowę zajezdni dla samochodów na ul. Młyńskiej,

– o omawianie realizacji i stanu wniosków zgłoszonych przez mieszkańców na poprzednim zebraniu, remont chodnika na ul. Zamoście, rewitalizacja     centrum wsi, budowę chodnika do przedszkola ul. Senfta, poprawę oznakowania „droga rowerowa” na ul. Zamoście, połączenie ul. Pustki oraz Psie Pole   (droga dojazdowa do JuraParku),

– o ustawienie koszy na śmieci  wzdłuż pieszej drogi do JuraParku (ulice Cegielniana, Słoneczna),

– o oświetlenie na ul. Spacerowej, udrożnienie rowów na ul. Szkolnej, obniżenie kosztów wywozu nieczystości z gospodarstw nieskanalizowanych

– o remont ul. Polnej,

– o utworzenie pasów dla pieszych od nowego chodnika przez ulicę Pustki (przy skrzyżowaniu z Spóracką),

- o podjęcie działań zabezpieczających przed powodzią w związku z niszczącą działalnością bobrów wzdłuż wałów w dolinie rzeki,

- o budowę chodnika łączącego ul. Kolejową, Cegielnianą oraz Senfta, poprawę stanu dróg powiatowych, remont ulic Kolejowa i Brzeziny, poprawienie nawierzchni drogowej na ul. Częstochowskiej w Ozimku, rewitalizację parkingu za szpitalem w Ozimku.

Prowadzący zebranie K. Koźlik poinformowal uczestników o tym, że UMiG Ozimek wystosował do wiadomości sołtysa wsi odpowiedzi na wnioski mieszkańców z roku 2017.

Starosta Leonarda Płoszaj zwróciła się z prośbą do rady sołeckiej o posegregowanie zadań i wniosków do realizacji przez powiat i gminę, i uszeregowanie ich według hierarchii ważności do wykonania.

W sprawach różnych Jan Polaczek omówił sprawę gazyfikacji wsi od ulicy Sporackiej za przejazdem kolejowym i wskazał stronę internetową wsi  jako źródło do pobrań wniosków i informacji. Sam będzie do dyspozycji mieszkańców w marcu w "Starej szkole" w dniu  zbiórki podatków przez sołtysa. Werner Klimek poinformował zebranych o planowanej przez SMK na kwiecień wycieczce do Jawora - Wałbrzycha - Świdnicy.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Sylwia Widawska

Zdjęcia: Marcin Widera

 

  • Data aktualizacji: 2019-01-15 18:21
  • |
  • Licznik odwiedzin: 937 359