Archiwum 2015

Zapytanie ofertowe nr 7 na zadanie pn.: Dostawa materiałów do wykonania instalacji elektrycznej i oświetleniowej

zapytanie_ofertowe.png, Uwaga!
Uwaga!

Zapytanie ofertowe Nr 7 z dnia 17.02.2015 r. na dostawę materiałów do wykonania instalacji elektrycznej i oświetleniowej dla Ochotnicze Straży Pożarnej w Krasiejowie

(postępowanie wyłączone z ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 ust. 8 prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr OSP/2015/7

z dnia 17.02.2015 r.

na dostawę materiałów do wykonania instalacji elektrycznej i oświetleniowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasiejowie

 

 

I.      ZAMAWIAJĄCY:

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Krasiejowie reprezentowana przez Prezesa

Siedziba Zamawiającego

Ochotnicza Straż Pożarna w Krasiejowie

ul. Św. Floriana 2 , 46 – 040 Krasiejów

Tel. 668678955   adres e- mail . 998.krasiejow@gmail.com

 

II.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. przewód elektryczny miedziany izolowany 3 x 1,5 mm 500V 210 m.,
 2. przewód elektryczny miedziany izolowany 4 x 2,5 mm 750 V 30 m.,
 3. Kabel głośnikowy miedziany izolowany 2 x 1,5 mm. 100 m:
 • Temperatura pracy: od -30'C do +80'C,
 • Żyła robocza: okrągła, skręcona z miękkich drutów miedzianych,
 • Izolacja polwinitowa,
 • Powłoka: Napięcie znamionowe: do 50 V,
 • Kabel nie rozprzestrzeniający płomienia. Wykonywany jako płaski we wspólnej izolacji polwinitowej.
 1. Włącznik pojedynczy biały 16AX, 250V 4 szt.
 2. Włącznik podwójny biały 16AX, 250V 4 szt.
 3. Puszka podwójna szt. 7
 • Wykonana z tworzywa sztucznego (PCV)
 • Maksymalne napięcie dielektryczne: 400V
 • Do zastosowania podtynkowych instalacji elektrycznych.
 • Parametry puszki podwójnej 67/40 mm

     7.   Puszka pojedyncza szt.22

 • Wykonana z tworzywa sztucznego (PCV)
 • Maksymalne napięcie dielektryczne: 400V
 • Do zastosowania podtynkowych instalacji elektrycznych.

     8.   Peszel 100 m

 • Rura karbowana lekka samo gasnąca
 • Materiał: Polichlorek winylu (PCW), klasa palności V-0
 • Odporność na temperaturę: -5°C do +60°C
 • Odporność na rozprzestrzenianie płomienia: wyrób samo gasnący, nie przenoszący płomienia
 • Wytrzymałość na ściskanie : lekka
 • Zgodność z normami: PN-EN 50086-1, PN-EN 61386-22

     9.   Złączka uniwersalna wago 3 szt 60

 • Złączka uniwersalna 3-przewodowa z dźwigniami zwalniającymi przewód
 • Napięcie [V] 400
 • Prąd znamionowy [A] 32
 • Wymiary [mm] 26,6
 • Przekrój żyły Cu 1,6-2 mm2

     10. Złączka uniwersalna wago 5 szt 20

 • Złączka uniwersalna 3-przewodowa z dźwigniami zwalniającymi przewód
 • Napięcie [V] 400
 • Prąd znamionowy [A] 32
 • Wymiary [mm] 26,6
 • Przekrój żyły Cu 1,6-2 mm2

     11.   Lampa rastrowa szt 8

 • Oprawy rastrowe do sufitów podwieszanych,
 • montaż w sufitach kasetonowych o module 600 x 600mm ,
 • Obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały,
 • raster z aluminium,
 • Oprawa wyposażona jest w elektroniczny układ zapłonowy, który eliminuje migotanie świetlówek,
 • stopień zabezpieczenia IP 20
 • świetlówki min 4x18 W

     12. Gniazdko podwójne białe 3 szt.

 1. Gniazdko pojedyncze białe 12 szt.

 

III.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy

IV.  SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną należy złożyć na formularzu ofertowym według załączonego wzoru lub w podobnej formie zawierającej wszystkie niezbędne informacje i złożyć osobiście ( w zamkniętej kopercie ) bądź przesłać  za pośrednictwem poczty polskiej, na adres Ochotnicza Straż Pożarna w Krasiejowie ul. Św. Floriana 2 , 46 – 040 Krasiejów bądź poczty elektronicznej na adres 998.krasiejow@gmail.com.

Do oferty należy dołączyć:

 

 1. Termin składania ofert - do dnia 23.02.2015 r do godziny 17.00
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

V.   OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Zamawiający dokona oceny tylko tych ofert, które wpłyną do upływu terminu składania ofert i będą spełniały wymagania formalne.
 3. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz oferty złożone przez Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 4 zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.
 4. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie przedstawionej ceny brutto oraz terminu gwarancji jakości na oferowane materiały. Oferta powinna zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty oraz uwzględniać wszystkie ew. dodatkowe opłaty (transport, podatek).
 5. Zamawiający zleci wykonanie zadania temu wykonawcy, którego cena oferty brutto oraz podany termin gwarancji będzie najkorzystniejszą spośród wszystkich otrzymanych ofert.  
 6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 7. Wykonawca przedłoży zamawiającemu wszystkie niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z wymogami UE i złoży oświadczenie o dopuszczeniu urządzeń do użytku publicznego.
 8. Ponadto znakowanie urządzeń, materiałów ma być w języku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 • O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Informację, o której mowa w pkt 1 Zamawiający zamieści również na stronie internetowej www.krasiejów.y0.pl (zakładka Wiadomości z OSP i na stronie www.krasiejów.pl 
 • Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 • Zamawiający zleci wykonanie zadania w terminie nie krótszym niż 1 dzień od dnia przekazania informacji Wykonawcy o wyborze przedmiotowej oferty .
 • Jeżeli wybrany Wykonawca z jakiegokolwiek powodu uchyli się od wykonania przedmiotu zlecenia, wówczas Zamawiający zaproponuje jego wykonanie wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców o tym fakcie.
 • W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zadania nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zlecenia, Zamawiający może wycofać zlecenie w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, bez stosowania kar umownych. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części zlecenia.

 

VII.   DODATKOWE INFORMACJE

Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy – załącznik nr 2.

VIII.  ZAŁĄCZNIKI

 • Data aktualizacji: 2024-07-24 18:22
 • |
 • Licznik odwiedzin: 3 687 569