Aktualności

Sprawozdanie z zebrania wiejskiego

Dnia 25.05.2022r.  w  świetlicy  Starej  Szkoły  w  Krasiejowie odbyło się zebranie wiejskie. Uczestniczyło w nim 27 mieszkańców i zaproszeni goście.                                                          

Porządek  zebrania  wyglądał  następująco:

 1.       Powitanie  przybyłych  mieszkańców  oraz  zaproszonych gości.
 2.       Przedstawienie  porządku  obrad.
 3.       Wybór  protokolanta  zebrania  oraz  Komisji  Skrutacyjnej, Uchwał  i  Wniosków.
 4.       Sprawozdanie  z  działalności  Rady  Sołeckiej  i  Sołtysa.
 5.       Przedstawienie  przez  Burmistrza  założeń  inwestycyjnych  i  planów  wobec  sołectwa  Krasiejów  na  najbliższe  lata.
 6.       Problemy  i  wnioski  mieszkańców  wsi  -  pytania  do  zaproszonych  gości i  dyskusja.
 7.       Odczytanie  uchwał  i  wniosków  i  ich  przegłosowanie.
 8.       Sprawy  organizacyjne.
 9.       Zakończenie  zebrania.

Ad. 1,2,3.

Na  przewodniczącego  zebrania  wiejskiego  wybrano  jednogłośnie  Pana  Krzysztofa  Koźlika, przewodniczącego RS i zarazem Radnego Powiatu Opolskiego, który na wstępie przywitał zaproszonych gości w osobach:

a)  Mirosław Wieszołek   -  Burmistrz Ozimka,

b)  Marek Korniak-  Radny Powiatu Opolskiego,

c)  Sołtys wsi - Tadeusz Markulak i Radny Miasta i Gminy Ozimek

c/  Jan Polaczek - Radny Miasta i Gminy Ozimek

 oraz zapoznał zebranych z porządkiem obrad.                                                            

Protokolantem  zebrania  została Sylwia Widawska, która weszła również do  Komisji  Skrutacyjnej, Wniosków  i  Uchwał razem z Panem Markiem Korniakiem i Piotrem Miszem. Powyższe osoby zostały wybrane jednomyślnie w jawnym głosowaniu.  

Ad.4 i 5

Następnie  Sołtys Tadeusz Markulak  odczytał  sprawozdanie  z  działalności  Rady  Sołeckiej i  Sołtysa przedstawiając  problemy poruszane podczas 11 odbytych posiedzeń RS, a były to min.:

- modernizacja dróg,

- starania o nazwanie ul. dojazdowej do JuraParku ulicą Krzysztofa Spałka,

- sprawa chodnika na Zamościu,

- kwestie rowów przydrożnych i śródpolnych,

- sprawa utworzenia parkingu na ul. Pustki,

- rewitalizacja centrum wsi,

- kwestie utrzymania zieleni w centrum wsi, zakup nowych krzewów,

- przejęcie terenów od Nadleśnictwa Opole na planowany parking,

- wymiana oświetlenia na ledowe w gminie,

- sprawy remontów na terenie boiska sportowego i OSP,

- sprawy związane z walką z Covidem,

- kwestie remontu dróg: Robotnicza (762 m), Piaskowa ( 152m), Pustki ( 92m), Szkolna oraz Dębowa, Modrzewiowa, Świerkowa (łącznie 864m),

- modernizacja świetlicy w starej szkole (zakup mebli, wymiana żaluzji),

- zatrudnienie pracownika w Muzeum Paleontologicznym, wymiana żaluzji w obiekcie.

Po odczytaniu sprawozdania Sołtys  udzielił  głosu  Burmistrzowi Mirosławowi  Wieszołkowi, który  poinformował  zebranych  o inwestycjach  i  planach  wobec  sołectwa  Krasiejów  na  najbliższe  lata:

a) rewitalizacja centrum wsi,  przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie z zewnątrz,

b) planowane remonty dróg i kanalizacja ul. Niwki ( do 2023r.), ul. Spacerowa i Szkolna, zawnioskowanie projektów do PROW (możliwość dofinansowania z funduszu marszałkowskiego),

c) przebudowa remizy OSP (2022r.)

d) przejecie dworca PKP i terenów przyległych,

e) rewitalizacja boiska KS, remont bramy wjazdowej,  przebudowa szatni,

f) projekt przebudowy widowni na boisku sportowym i placu zabaw dla dzieci,

g) dobudowanie parkingu, przeprowadzenie rozmów z Lasami Państwowymi  sprawie przejęcia terenów obok p. Tarsy i części parku Nadleśnictwa Opole,

h) współpraca z innymi samorządowymi podmiotami (z powiatem opolskim) w sprawie budowy chodnika i remontu ul.Spórackiej za przejazdem kolejowym,

i)  zaprojektowanie chodnika wzdłuż  ul. Brzeziny.

Ad.6

Kolejno przystąpiono do dyskusji na tematy nurtujące mieszkańców wsi. Zostały złożone następujące  wnioski:

1. Udostępnienie mieszkańcom do wglądu opracowanego planu zagospodarowania centrum wsi.

2. Obniżenie kosztów wywozu nieczystości  płynnych dla mieszkańców nieskanalizowanych ulic w Krasiejowie.

3. Wyasfaltowanie odcinków na progach zwalniających na ul. Cegielnianej, które stanowią przeszkodę dla osób starszych poruszających się rowerem.

4. Przeanalizowanie możliwości zrealizowania kanalizacji od ul. Spacerowej do Szkolnej  (w terminie do 2 miesięcy i udzielenie odpowiedzi Radzie Sołeckiej).

5. Wycinka samosiejek w rowach na ul. Spacerowej.

6. Oświetlenie kładki pieszo - rowerowej,

7. Umożliwienie mieszkańcom kontaktu z Burmistrzem poprzez zakładkę "Zadaj pytanie  Burmistrzowi" na stronie internetowej gminy,   

 8. Uregulowanie kwestii nazwy ul. Spórackiej  (używna nazwa Sporacka jest niepoprawna).

9. Naprawę lamp oświetleniowych na ul. Spacerowej.

10. Połączeniu ul. Szkolnej z Krzyżową Doliną ze wzgl. na bezpieczeństwo użytkowników drogi i bliskość szkoły,

11. Wystosowanie pism do powiatu o ustanowienie zakazu zatrzymywania dla pojazdów wielkogabarytowych na  ul. Szkolnej oraz  do właściciela zakładu modelarskiego, aby załadowane samochody dostawcze zatrzymywały się na jego posesji.

12. Ustawienie punktu świetlnego przed kościołem,

13. Sprawdzenie wytrzymałości barierki zabezpieczającej  przy moście na ul. Młyńskiej.

14. Udrożnieniu rowów przy ul. Zamoście.

15. Niższa przycinka żywopłotu na ul. Spórackiej  umożliwiająca bezpieczny wyjazd na drogę główną.

16. Ustawieniu trwałych ławek na przystani kajakowej na  "Czarnym  Dole" i  remoncie wiaty,

17. Przeprowadzenie rozmów z Dyrektorem Juraparku w sprawie dalszego  umożliwienia mieszkańcom wsi bezpłatnego wejścia na teren obiektu (ew. zorganizowanie spotkania RS i Sołtysa z Dyrektorem JuraParku w tej sprawie),

18. Pomocy UMiG w sfinansowaniu  remontu makiet prehistorycznych zwierząt na placu przed  starą szkołą.

19. Poprawa bezpieczeństwa przejazdu przez tory kolejowe na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. K. Spałka.

20. Przebudowa  i poszerzenie chodnika przy ul. Zamoście, ze względu na liczne zapadnięcia,

21. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci na działkach przy ul. Zamoście.

22. Wyczyszczenie wszystkich rowów powiatowych w granicach wsi.

23. Wymianie żarówki na ul. Spacerowej.

Do wszystkich wniosków w trakcie ich zgłaszania ustosunkował się Burmistrz M. Wieszołek. Potwierdził udostępnienie mieszkańcom planu zagospodarowania centrum wsi. Okazał pismo prezesa PGKiM dot. dokumentacji dla ul. Niwki, realizacja zależy od  zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania. Średnia połączeń na 100mkw  była dla tej ulicy większa niż dla Szkolnej i to wpłynęło na opłacalność tej inwestycji. Odnośnie poruszonej  na zebraniu kwestii ul. Klasztornej i Czamplówki Burmistrz uznał te inwestycje za zbyt kosztowne. Bez dofinansowania z zewnątrz gmina nie podoła ich realizacji. Poza tym problemem są  kwestie własnościowe, co wymagałoby dodatkowych  nakładów finansowych i utrudniłoby realizację zadania. Dlatego podjęto decyzje o ich zaniechaniu.   

W sprawach różnych głos podczas zebrania zabrał Jan Polaczek, który przedstawił działania, którymi się zajmował jako radny gminy. Interesował się sprawą rewitalizacji wsi, budową parkingów, złożył wniosek o wykonanie ścieżki rowerowej z wyspy Redhanza do JuraParku. Zwrócił też uwagę, że wjazdy do posesji na ul. Brzeziny zostały wybrukowane, ale często wystają one dosyć wysoko i mogą być przyczyną uszkodzeń pojazdów poruszających się po drodze. 

Po wystąpieniu pana J. Polaczka  zostały odczytane wnioski i poddane zbiorowo pod głosowanie jawne przez uczestniczących w zebraniu mieszkańców wsi. Przyjęto je uchwałą do wykonania. Na zakończenie przew. RS Krzysztof Koźlik podziękował za udział w zebraniu, przypomniał o dostarczeniu do UMiG ankiety nt. źródeł energii w gospodarstwach domowych do dn.30.06 oraz zaprosił wszystkich na letni festyn w Krasiejowie, który odbędzie się w dniach 15-17.07.2022

                                                                                                                                                                                      Protokołowała: S. Widawska 

                                      

 • Data aktualizacji: 2022-06-30 15:46
 • |
 • Licznik odwiedzin: 2 827 134