Turystyka

Walory turystyczne

Walory turystyczne wsi Krasiejów

Atrakcyjność wsi opiera się na walorach:

A/ naturalnych, do których zaliczamy:

- położenie w dorzeczu Małej Panwi,

- duże powierzchnie leśne,

- cieki wodne i stawy,

- stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej,

- różnorodność flory i fauny,

- proponowaną ścieżkę dydaktyczną na trasie Ozimek – Krasiejów,

- sąsiedztwo kompleksu jezior turawskich i jezior na Myślinie,

- liczne leśne dróżki do narciarstwa biegowego.

B/ kulturowych (antropogenicznych):

- krajobraz kulturowy wsi,

- funkcjonujący JuraPark z Pawilonem Paleontologicznym,

- Muzeum Paleontologiczne i regionalne w starej szkole,

- zabytkowy neobarokowy kościół Św. Małgorzaty, kapliczki na terenie wsi,

- detale architektoniczne ( okna, dachy, drzwi, wywietrzniki, krzyże, figurki świętych),

- stare i zabytkowe ogrodzenia, krzyże pokutne,

- zabytkowy most na rzece Mała Panew,

- park przy Leśnictwie Opole z tablicami edukacyjnymi, miejscem na ognisko i pomnikowymi drzewami,

- oznakowane trasy rowerowe,

- cykliczne imprezy lokalne,

- kultywowane tradycje,

- możliwość jazdy konnej,

- gościnność mieszkańców wsi,

- punkty gastronomiczne,

- boisko sportowe o standardzie ligowym,

- działające organizacje.

 

Dolina meandrującej Małej Panwi

Dominantą w krajobrazie przyrodniczym jest meandrująca Mała Panew. Dolina tej rzeki w okolicy Krasiejowa cechuje się znacznymi walorami przyrody ożywionej i nieożywionej. Koryto rzeki na terenie Krasiejowa ma szerokość dochodzącą do 20 m. Średnio poziom lustra wody występuje do 2 m poniżej przyległych tarasów zalewowych. Mała Panew w okolicach wsi wcina się starsze utwory polodowcowe i triasowe tworząc kilku miejscach niewielkie przełomy i progi. Przełom o długości kilkudziesięciu metrów można zaobserwować przy zabytkowym moście koło boiska sportowego. Około 1,5 m ponad lustrem wody widoczne są odsłonięcia czerwonych iłów. Bardzo interesujący jest odcinek rzeki zlokalizowany 1,5 km powyżej opisanego przełomu ok. 400m przed „Czarnym Dołem” . Koryto rzeczne rozdziela się tutaj na dwie odnogi opływając wyspę. Mała Panew rozcina w tym miejscu szare czwartorzędowe gliny morenowe. Przy niskich stanach wody można zaobserwować tutaj interesujące formy erozyjne utworu charakteryzującego się znaczną odpornością na wymywanie.

Około 120 m powyżej zlokalizowany jest kolejny próg z głazowiskiem skandynawskich granitów przetransportowanych przez lądolód plejstoceński. Większość głazów ma średnicę nie większą niż 30 cm, kilka przekracza średnicę 1 metra. Największy ma obwód 716 cm i zasługuje na ochronę w postaci pomnika przyrody. Jest to jedyne takie nagromadzenie głazów narzutowych i bardzo rzadko spotykane na rzekach nizinnych. Wg dr Krzysztofa Spałka cały ten odcinek zasługuje na ochronę w postaci stanowiska dokumentacyjnego przyrody nieożywionej.

Dolina Małej Panwi obfituje również w chronione i rzadkie gatunki roślin oraz zwierząt. W nurcie rzeki w kilku miejscach występuje sporadycznie roślina wodna rzęśla hakowata, która jest wskaźnikiem czystości wód. W lasach i zaroślach nad jej brzegami rośnie skrzyp zimowy, rutewka orlikolistna, tojeść bukietowa, wyka kaszubska oraz chroniona paprotka zwyczajna. Wśród zwierząt bezkręgowych spotkać można chronionego pająka - tygrzyka paskowanego. W nurcie rzeki spotkać można chronioną rybę ślizę i ślady działalności bobra, szczególnie widoczne w okresie jesienno – zimowym

(Żródło: K. Spałek „Walory przyrodnicze Małej Panwi” , Wiadomości Ozimskie nr 12/2003).

 

Wody rzeki mogą być wykorzystane do celów turystycznych takich jak: kajakarstwo czy wędkowanie. Małej Panew jest zaliczana do jednej z najciekawszych obok Krutyni rzek dla spływów kajakowych. Piękne meandry, starorzecza, ciekawe przełomy i unikatowa roślinność zachwycają nawet wybrednych turystów.

 

Dolina Myśliny.

Malowniczym zakątkiem jest meandrująca pośród łąk, lasów i torfowisk rzeka Myślina z kompleksem stawów przy jej ujściu do rzeki Mała Panew. W wodach czystej rzeki żyją pstrągi tęczowe, wydry i raki. W lasach nadrzecznych spotkać można również bociany czarne i żurawie. W wielu miejscach brzegi jej są strome , dzięki czemu ma tu swoje stanowisko zimorodek, zakładający gniazda w wykopanych przez siebie głębokich norkach. W dolinie Myśliny proponuje się utworzenie zespołu przyrodniczo – krajobrazowego.

Czarny Dół.

We wschodniej części wsi niedaleko Małej Panwi znajduje się starorzecze zwane „Czarnym Dołem”. Według miejscowej legendy miała tutaj zatonąć dorożka z młodą parą. Ciał młodożeńców nigdy nie odnaleziono. Od tamtych czasów miejsce to napawało strachem. Z biegiem lat zapominano o legendzie i miejsce to stało się rajem dla wędkarzy. W otoczeniu starorzecza rośnie las liściasty ze starymi dębami nad brzegiem. Przez Czarny Dół przepływa rów (rzeczka), który płynąc do rzeki Mała Panew pokonuje nierówności terenu tworząc miniaturowy wodospad na zakolu. Miejsce to jest niesłychanie urokliwe. Przed laty Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa zagospodarowało to miejsce na rekreacyjny zakątek. Odbywały się tutaj majowe festyny rodzinne i nabożeństwa. W samym starorzeczu obserwuje się jednak stałe procesy zarastania i spłycania, dlatego wymaga on pogłębienia. W otoczeniu stawu występują lasy liściaste, które kiedyś porastały całą dolinę Małej Panwi.

Kilka lat temu wybudowano ze środków unijnych nad Czarnym Dołem przystań kajakową. Mieszkańcy wsi mogą w tym miejsca organizować imprezy i ogniska.  

Stawy

Stawy położone nieopodal stanowiska dokumentacyjnego we wschodniej części wsi mogą stanowić atrakcyjne miejsce dla miłośników wędkowania i spokojnego wypoczynku. Na d brzegiem stawu znajduje się miejsce na ognisko, ławeczki. Całość stanowi miły zakątek rekreacyjny.

Stawy prywatne

Większe zbiorniki wody stojącej w Krasiejowie mieszczą się na prywatnych posesjach.

Do piękniejszych stawów w Krasiejowie należą stawy hodowlane państwa Drzymałów położone we wschodniej części wsi w kierunku Staniszcz Małych.

 

Stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej na terenie JuraParku.

Największą atrakcją turystyczną gminy stało się wykopalisko paleontologiczne w Krasiejowie. Od 2000 roku prowadzone są tutaj regularne obozy naukowe mające na celu odkrywanie kopalnych szczątków prehistorycznych zwierząt, które występują w dwóch warstwach skalnych. W jednej nagromadzone są głównie szczątki zwierząt wodnych takich jak fitozaury i metopozaury. W drugiej występują głównie kości zwierząt lądowych. W pokładzie tym odnaleziono kości miednicy i kręgi należące do pradinozaura, któremu nadano nazwę Silesaurus opolensis co znaczy „śląski jaszczur” z Opola.

JuraPark Krasiejów

www.juraparkkrasiejow.pl

                                                                                                                                  

Sylwia Widawska

  • Data aktualizacji: 2020-05-27 20:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 617 729