Stowarzyszenie Miłosników Krasiejowa - www.krasiejow.pl

e-mail:
www:
Data wydruku: 2023-03-31 01:39:30

Aktualności

O czym dyskutowano na zebraniu wiejskim?

                                                             PROTOKÓŁ

 z  zebrania  wiejskiego  Sołectwa  Krasiejów  odbytego  w  dniu  09.03.2023r.

Zebranie  wiejskie  odbyło  się  w  świetlicy  Starej  Szkoły  w  Krasiejowie. Uczestniczyli w nim Burmistrz Ozimka- Mirosław Wieszołek, Radni Powiatu Opolskiego- Marek Korniak i Krzysztof Koźlik, Tadeusz Markulak- Sołtys wsi i zarazem Radny Miasta i Gminy Ozimek, członkowie Rady Sołeckiej, Janusz Dziuban- przedstawiciel Wiadomości Ozimskich  oraz 49 mieszkańców wsi.                                                          

Porządek  zebrania  wyglądał  następująco:

  1.       Powitanie  przybyłych  mieszkańców  oraz  zaproszonych gości.
  2.       Przedstawienie  porządku  obrad.
  3.       Wybór  protokolanta  zebrania  oraz  Komisji  Skrutacyjnej, Uchwał  i  Wniosków.
  4.       Sprawozdanie  z  działalności  Rady  Sołeckiej  i  Sołtysa.
  5.       Przedstawienie  przez  Burmistrza  założeń  inwestycyjnych  i  planów  wobec  sołectwa  Krasiejów  na  najbliższe  lata.
  6.       Odczytanie wniosków z ostatniego zebrania wiejskiego.
  7.       Problemy  i  wnioski  mieszkańców  wsi-  pytania  do  zaproszonych  gości, dyskusja i głosowanie nad wnioskami
  8.       Sprawy  organizacyjne.
  9.       Zakończenie  zebrania.

Ad. 1,2,3.

Zebranie zgodnie ze Statutem odbyło się w drugim terminie, gdyż o godz. 18.00 na sali nie było 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców wsi, którzy zostali wcześniej prawidłowo  poinformowani o jego terminie.

Na  przewodniczącego  zebrania  wiejskiego  wybrano  jednogłośnie  Pana  Krzysztofa  Koźlika, przewodniczącego RS i zarazem Radnego Powiatu Opolskiego, który na wstępie przywitał zaproszonych gości w osobach:

a)  Mirosław Wieszołek   -  Burmistrz Ozimka,

b)  Marek Korniak-  Radny Powiatu Opolskiego,

c/ Janusz Dziuban - przedstawiciel Wiadomości Ozimskich.

oraz zapoznał zebranych z porządkiem obrad.                                                            

Protokolantem  zebrania  została Sylwia Widawska (48 głosów za, 1głos - wstrzymujący), która weszła również do  Komisji  Skrutacyjnej, Wniosków  i  Uchwał razem z Panią Jolantą Podkową i  Panem Piotrem Miszem. Powyższe osoby zostały wybrane 46 głosami za i 3 wstrzymującymi się w jawnym głosowaniu.  

Na wstępie  pan Piotr Krawczyk  złożył wniosek, aby do porządku obrad wprowadzić punkt: odczytanie  wniosków z ostatniego zebrania wiejskiego. Głosowało 49 mieszkańców.  Za 46,  przeciw3, wstrzymało się od głosu 0. Wniosek został przyjety. Punkt wprowadzono do porządku obrad.

Ad.4 i 5

Następnie  Sołtys Tadeusz Markulak  odczytał  sprawozdanie  z  działalności  Rady  Sołeckiej i  Sołtysa przedstawiając  problemy poruszane podczas 14 odbytych posiedzeń RS, a były to min:

Odbyły się również dwa Zebrania wiejskie: sprawozdawcze – w maju, we wrześniu- zebranie w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego. Sołtys i  Rada Sołecka brała  udział w konkursie " Aktywne Sołectwo" org. przez LGD "Kraina Dinozaurów",  w którym wieś Krasiejów zajęła II miejsce w kategorii " Aktywne Sołectwo – inicjatywy, przedsięwzięcia, projekty realizowane na rzecz sołectwa". Dwukrotnie odbyły się warsztaty florystyczne: wielkanocne i bożonarodzeniowe, w których chętnie brały udział mieszkanki wsi. W grudniu odbył się 8 Mikołajkowy Turniej Tenisowy, przyciągający szerokie grono uczestników. 

Sołtys w imieniu swoim i Rady Sołeckiej podziękował za przykładną współpracę wszystkim organizacjom działającym na terenie wsi, a więc: OSP, DFK, LZS, Caritas, Stowarzyszeniu Miłośników Krasiejowa, Księdzu Proboszczowi oraz Radzie Parafialnej, Dyrektorom i Radom Rodziców Szkoły i Przedszkola, naszym Radnym. Za współpracę podziękował Burmistrzowi i pracownikom UGiM, wszystkim mieszkańcom wsi- za życzliwe i krytyczne uwagi.                                                                                                                                         

Ad. 6

Po odczytaniu sprawozdania Sołtysa przewodniczący udzielił  głosu  Burmistrzowi Mirosławowi Wieszołkowi, który  poinformował  zebranych  o inwestycjach  i  planach  wobec  sołectwa  Krasiejów  na  najbliższe  lata:

a)  rewitalizacja centrum wsi,  Urząd Gminy zgłosił projekt do realizacji, łączny koszt ok. 2 mln zł,

b) kanalizacja ul. Niwki  i ul. Szkolnej (wykonawca jest zakontraktowany), dofinansowanie- z funduszu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

c/ ogłoszenie przetargu na wykonanie drogi na ul. Niwki po  wykonanej kanalizacji,

d) przebudowa szatni  na terenie Klubu Sportowego,

e) III etap przebudowy remizy strażackiej, wykonanie zadaszenia, zabezpieczenie  środków po przetargu,

f/ pozyskanie terenów Nadleśnictwa  Opole (Leśnictwa Krasiejów) na parking, między boiskiem a kościołem, 

g/ zaprojektowanie fragmentu odcinka chodnika na ul. Brzeziny,

h/ naprawa zniszczonych dróg gruntowych - ul. Myślinka,

i/ wycinka zieleni wskazana przez sołtysa,

j/ rozmowy z PKP o  przejęciu działek przez gminę, na ul. Torowej

k/ remont dróg dojazdowych (ul. Dolna, odnogi ulic Zamoście i Sporackiej) i pozyskiwanie środków na ich remont.

Ad. 7

Po wystąpieniu Burmistrza głos zabrali mieszkańcy wsi, którzy poruszali wiele nurtujących ich problemów.

Dyskusja i wnioski:     

1. Joachim Kandziora zadał pytanie, dlaczego domy na Zamościu o nr 49-53 nie zostały objęte kanalizacją?  Burmistrz wyjaśnił, że w związku z kolizją z drogą wojewódzką, wymagane jest odrębne pozwolenie na budowę (stare wygasło), dlatego mieszkańcy zostali wyłączeni z dofinansowania i zobowiązał się do wykonania zadani w ciągu najbliższych dwóch lat. 

2. Werner Klimek poparł zdanie  pana Krawczyka o konieczności odczytywaniu starych wniosków i przedstawianiu ich realizacji. Następnie postawił wniosek o uporządkowanie nazwy ul. Sporackiej.  Powinna ona brzmieć Spóracka. Głosowało 49 mieszkańców, za 47, przeciw 0, wstrzymało się 2. Wniosek został przyjęty. 

Podjął też kwestię cen biletów wstępu do JuraParku i wysunął wniosek o przeprowadzenie rozmów z przedstawicielami JuraParku celem wprowadzenia zniżek na bilety wstępu dla mieszkańców gminy. Zwrócił uwagę, że trapy piesze  na terenie obiektu są własnością gminy. Głosowało 49 mieszkańców. Za 49, przeciw 0, wstrzymało się 0. Wniosek został przyjęty.

Kolejny wniosek dotyczył pozostawienie studni  i zaprojektowaniu fontanny  w planie zagospodarowania centrum wsi. Głosowało 49 mieszkańców. Za 13, przeciw 30, wstrzymało się 6. Wniosek nie został przyjęty.

3. Piotr Krawczyk zabierając po raz kolejny głos wysunął wniosek, aby protokoły z zebrań wiejskich i Rady Sołeckiej  były dostępne na  stronie internetowej  wsi Krasiejów. Sylwia Widawska poinformowała, że na stronie internetowej wsi są udostępnianie protokoły z zebrań wiejskich. Głosowało 49 mieszkoanców. Za -10 osób,  przeciw-10, wstrzymało się 29. Wniosek nie został przyjęty. Zauważono, że nie ma w statucie punktu mówiącego o obowiązku zamieszczania protokołów z zebrań rady  sołeckiej  na stronie wsi.

Kolejne pytanie skierowane do Burmistrza brzmiało: Czy JuraPark korzystał w ostatnich latach ze zwolnień podatkowych? Burmistrz stwierdził, że za jego kadencji firma ta nie korzystała ze zwolnień podatkowych.

4. Ewa Wąsowicz postawiła wniosek o zamontowaniu progu zwalniającego na ul.1 Maja na odcinku  miedzy budynkami 1a- 1c.  Głosowało 49 mieszkańców. Za 44, przeciw 0, wstrzymało się 5.Wniosek został przyjęty.

5. Robert Zapart zadał pytanie Sołtysowi, jakie podjął działania w sprawie wniosku  podjętego na zebraniu we wrześniu  2022r. a dot. remontu ul. Myślinka, czy złożył wniosek na projekt budowlany w sprawie jej przebudowy? Sołtys potwierdził przekazanie protokołu z wnioskiem  do UMiG Ozimek.

6. Gertruda Buchta zabierając głos pokazała kosz z  metalowymi odpadami, które mieszkańcy zbierają notorycznie na drodze. Zostały tam wysypane razem z odpadami z hałdy, gdy naprawiano drogę. Mieszkańcy niszczą opony w autach i rowerach, a karetka pogotowia nie chce jeździć po takiej drodze do jej niepełnosprawnego męża. 

7. Janusz Klimek postawił wniosek o ustawienie lustra na skrzyżowaniu ul. Sporackiej i Cegielnianej. Wniosek przegłosowano 49 głosami za. Kolejny wniosek to oznakowanie ulic: postawienie znaku pierwszeństwa przejazdu na ul. Cegielnianej, gdyż aktualnie razem z boczną ul.  Polną są równorzędne. Głosowało 49 mieszkańców. Za 49, przeciw 0, wstrzymało się 0. Wniosek został przyjęty.

8. Elżbieta Pluta postawiła wniosek o wycięcie samosiejek z rowów na ul. Spacerowej ( 49 głosów za).  Zadała pytanie: Co z kanalizacją na  tej ulicy oraz czy Sołtys przygotowuje inwentaryzację dróg do remontu? Burmistrz udzielił odpowiedzi, że są to plany inwestycyjne na następne lata, gdyż kanalizacja będzie przeprowadzona od ul. Brzeziny, przez ul. Zieloną do Spacerowej. Listę  dróg do remontu mają zrobić mieszkańcy wsi.

Pani Pluta postawiła wniosek o wykonanie dokumentacji do przeprowadzenia kanalizacji ul. Spacerowej. Głosowało 49 mieszkańców. Za 49, przeciw 0, wstrzymało się 0. Wniosek został przyjęty.

9. Robert Zapart postawił wniosek o wykonanie projektu budowlanego i przebudowę ul. Myślinki od nr. domów 8 do 40. Głosowało 49 mieszkańców. Za 49, przeciw 0, wstrzymało się 0. Wniosek został przyjęty.

10. Sylwia Widawska postawiła wniosek o zagospodarowanie przystani kajakowej na Czarnym Dole przed sezonem turystycznym, ustawienie kilku ławek i stołów pod wiatą. Głosowało 49 mieszkańców. Za 49, przeciw 0, wstrzymało się 0. Wniosek został przyjęty. 

Kolejny wniosek dotyczył zobowiązania właścicieli rowów  przy drogach i ścieżce pieszo-rowerowej do systematycznego sprzątania zalegających  śmieci (głównie po alkoholu)  i wykaszania poboczy. Głosowało 49 mieszkańców. Za 49, przeciw 0, wstrzymało się 0. Wniosek został przyjęty.

11. Zofia Wróbel zawnioskowała o  ustawienie  znaku informującego o nazwie ul. Zamoście na granicy Krasiejowa i Ozimka. Głosowało 49 mieszkańców. Za 49, przeciw 0, wstrzymało się 0. Wniosek został przyjęty.

12. Bogusław Klimek  zadał pytanie Burmistrzowi, co z przejęciem dworca PKP przez Gminę. W odpowiedzi zebrani usłyszeli, że  na razie przejęto dworzec w Ozimku i trzeba go zrewitalizować, a w następnej kolejności będzie przejęty dworzec w Krasiejowie.

Postawił wniosek o przebudowę przejazdu na ul. K. Spałka. Głosowało 49 mieszkańców. Za 49, przeciw 0, wstrzymało się 0. Wniosek został przyjęty.

13. Ryszard Skrzypczyk postawił wniosek o zrywanie starych ogłoszeń na tablicach , utrzymanie czystości na Czarnym Dole i utwardzeniu drogi dojazdowej na Czarny Dół, gdzie znajduje się przystań i sauna dla amatorów  morsowania. Głosowało 49 mieszkańców. Za 49, przeciw 0, wstrzymało się 0.Wniosek został przyjęty. Burmistrz zapewnił, że droga będzie zinwentaryzowana do remontu.

14. Jan Sklorz postawił wniosek o wykonanie dwóch studzienek przy chodniku na ul. Zamoście (Górka), gdyż podczas deszczu powstają na drodze duże niebezpieczne kałuże. Głosowało 49 mieszkańców. Za 49, przeciw 0, wstrzymało się 0. Wniosek został przyjęty.

15. Eugeniusz Quaschniok- Quade zaproponował przeprowadzenie rozmów z ks. J. Gorką na temat przejęcia terenów ogrodu  parafii i wykonania parkingu na ul. Floriana.

16. Piotr Krawczyk złożył wniosek o ustawienie na drodze koło stacji kolejowej i sklepu Danielka dwóch zamykanych  tablic na ogłoszenia. Głosowało 49 mieszkańców. Za 49, przeciw 0, wstrzymało się 0. Wniosek został przyjęty.

W sprawach różnych Sylwia Widawska zwróciła uwagę Burmistrzowi, aby  uświadomił  w mediach  mieszkańcom gminy, że niszczenie i usuwanie tablic informacyjnych na drogach dojazdowych do lasu informujących o  polowaniu organizowanym przez koło łowieckie w danym rewirze  jest karalne, a dla użytkowników  terenów leśnych niebezpieczne.

Po dyskusji przewodniczący zebrania podziękował  przybyłym mieszkańcom  i zakończył zebranie.

 

           Protokołowała                                                  Przewodniczaący zebrania 

           Sylwia Widawska                                                 Krzysztof Koźlik

 

Wnioski z zebrania wiejskiego  w Krasiejowie do realizacji po przegłosowaniu w  dniu 09.03.2023

 

1. Uporządkowanie nazwy ul. Sporackiej.

2. Przeprowadzenie rozmów z przedstawicielami JuraParku celem wprowadzenia zniżek na bilety   

    wstępu dla mieszkańców.

3. Zamontowaniu progu zwalniającego na ul.1 Maja na odcinku  miedzy budynkami 1a- 1c. 

4. Ustawienie lustra na skrzyżowaniu ul. Sporackiej i Cegielnianej.

5. Oznakowanie ulic: postawienie znaku pierwszeństwa przejazdu na ul. Cegielnianej, gdyż aktualnie razem z boczną ul.  Polną są równorzędne.   

6. Wycięcie samosiejek z rowów na ul. Spacerowej

7. Wykonanie dokumentacji do przeprowadzenia kanalizacji ul. Spacerowej.

8. Wykonanie projektu budowlanego i przebudowę ul. Myślinki od nr domów 8 do 40.

9. Zagospodarowanie przystani kajakowej na Czarnym Dole, ustawienie kilku ławek i stołów.

10. Zobowiązanie właścicieli rowów  przy drogach w miejsowości Krasiejów i ścieżce pieszo-rowerowej do systematycznego sprzątania zalegających  śmieci.

11. Utrzymanie czystości na Czarnym Dole.

12. Ustawienie  znaku informującego o nazwie ul. Zamoście na granicy Krasiejowa i Ozimka.

13. Przebudowa przejazdu na ul. K. Spałka

14.Utwardzeniu drogi dojazdowej na Czarny Dół

15. Wykonanie dwóch studzienek przy chodniku na ul. Zamoście (Górka).

16. Ustawienie przy drodze obok stacji kolejowej i sklepu Danielka dwóch zamykanych  tablic na   ogłoszenia.

 

                                        Komisja Uchwal i Wniosków w składzie:

                                           Jolanta Podkowa

                                                 Piotr Misz

                                          Sylwia Widawska