Stowarzyszenie Miłosników Krasiejowa - www.krasiejow.pl

e-mail:
www:
Data wydruku: 2024-07-25 00:23:44

Aktualności

Protokół z zebrania wyborczego mieszkańców sołectwa Krasiejów z dn. 08 maja

PROTOKÓŁ

z zebrania wyborczego mieszkańców sołectwa Krasiejów odbytego w dniu 08.05.2024r o godz. 18.00

W zebraniu wzięło udział 118 mieszkańców do momentu wyboru na sołtysa, przed wyborem członków Rady Sołeckiej uczestników było 120.

W trakcie zebrania, podczas prac komisji skrutacyjnej oraz w trakcie ostatniego punktu zebrania część mieszkańców opuszczało zebranie stąd  przy każdym głosowaniu inna liczba mieszkańców – w zależności od liczby przebywających na sali.

Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

Liczba osób uprawnionych do głosowania 1 613.Zebranie odbyło się w  II terminie tak więc ilość osób uczestniczących była wystarczająca dla ważności zebrania.

Na protokolanta zebrania wybrano Panią Justynę Giemzę w głosowaniu jawnym  118  głosów „za,  0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących”.

W zebraniu uczestniczyli:

- przedstawiciele Rady Miejskiej w Ozimku(od głosowania do Rady Sołeckiej):  Michał Libera, Marcin Golomb.

- przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku: Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek oraz Pani Iwona Wiercińska.

Zgodnie ze Statutem Sołectwa Krasiejów  przewodniczącym zebrania jest Burmistrz. Burmistrz upoważnił do tej czynności pracownika urzędu Panią Iwonę Wiercińską. Przewodnicząca przywitała mieszkańców sołectwa.

Pan Krzysztof Koźlik przeprosił w imieniu nowych radnych za nieobecność. Poinformował, że w tym samym dniu w urzędzie odbywa się obowiązkowe szkolenie. Po jego zakończeniu Pan Michał Libera oraz Marcin Golomb dołączą do spotkania.

Porządek obrad:

 1.      Sprawozdanie z działalności Sołtysa za czas kadencji.
 2.      Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3.      Sporządzenie listy kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
 4.      Wybór Sołtysa.
 5.      Wybór Rady Sołeckiej.
 6.      Pytania i wolne wnioski.

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym  118 głosów „za” 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących”.

 Ad.1.

Sołtys odczytał sprawozdanie, które stanowi załącznik do protokołu.

Mieszkańcy zgłaszali uwagi w zakresie dostępności i kontaktów telefonicznych. Po krótkiej dyskusji sprawozdanie zostało przyjęte w głosowaniu jawnym  115 głosów „za”,  2 głosy „przeciwne”, 1 głos „wstrzymujący się”.

Ad. 2 Zebranie powołało Komisję Skrutacyjną w głosowaniu jawnym 118 głosów „za”,  0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” w składzie:

 1.      Katarzyna Klitza,
 2.      Karolina Wystrach,
 3.      Piotr Szubert.

Ad. 3  Jako kandydatów na Sołtysa zgłoszono:

 1.      Tadeusz Markulak,
 2.      Adrian Mróz,
 3.      Jolanta Podkowa.

Kandydaci na członków Rady Sołeckiej zgłoszeni, którzy wyrazili zgodę na udział w wyborach:

 1.      Krzysztof Koźlik,
 2.      Jan Bonk,
 3.      Jan Sklorz,
 4.      Grzegorz Pasoń, 
 5.      Ewelina Czaczkowska,
 6.      Marcin Konieczko,
 1.      Rafał Mendel,
 2.      Julia Radziej,
 3.      Jan Polaczek,
 4.      Gabriela Sklorz,
 5.      Damian Glik,
 6.      Ryszard Skrzypczyk,
 7.      Dariusz Kucharski,
 8.      Radosław Markulak,
 9.      Adrian Mróz,
 10.      Tomasz Chudala.

Ad 4. W wyniku tajnego głosowania Sołtysem wybrany został:

 Tadeusz Markulak.

Ad. 5 W wyniku tajnego głosowania członkami Rady Sołeckiej zostali wybrani:

 1.      Krzysztof Koźlik,
 2.      Jan Bonk,
 3.      Grzegorz Pasoń,
 4.      Rafał Mendel,
 5.      Tomasz Chudala.
 6.      Adrian Mróz,
 7.      Gabriela Sklorz,
 8.      Marcin Konieczko,

Na 9 miejsce taką samą liczbę głosów otrzymali Jan Sklorz oraz Ewelina Czaczkowska.

Komisja Skrutacyjna ponownie przeprowadziła głosowanie zgodnie z § 39 ust. 5 Statutu Sołectwa Krasiejów. W wyniku tajnego głosowania do Rady Sołeckiej została wybrana Pani Ewelina Czaczkowska.

Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6 Pytania i wolne wnioski:

Radni Rady Miejskiej zostali poproszeni o zaprezentowanie swoich osób. Pan Marcin Golomb oraz Pan Michał Libera krótko opowiedzieli o sobie i zapewnili, że będą mieć stały kontakt z mieszkańcami sołectwa.

Mieszkańcy poruszali tematy stanu dróg i bezpieczeństwa na nich, w tym potrzeby montażu progów zwalniających szczególnie przy ulicy 1 Maja. Poinformowano, że samochody poruszają się z nadmierną prędkością przy ulicy Szkolnej. Zwrócono uwagę na inwestycję związaną z oświetleniem  w sołectwie. Poproszono o reakcję zgłoszenia dotyczące potrzeby napraw punktów świetlnych na ul. Psie Pole. Poproszono o możliwość uzyskania zniżek dla mieszkańców na wejściówki dla JuraParku. Zwrócono się z prośbą o realizację inwestycji przy boisku polegającej na budowie szatni. Mieszkańcy zgłaszali, że woda w sołectwie jest zakamieniona. Poruszono również temat wiaty i stojaków na czarnym dole, które są bardzo w złym stanie i należałoby z nimi coś zrobić. Zapytano na jakim etapie jest przebudowa dróg powiatowych ul. Spórackiej i ul. Brzeziny. Zwrócono uwagę na potrzebę oświetlenia kładki pieszo – rowerowej oraz naprawę i modernizację ul. Myślinka. Zgłoszono zarośnięty odpływ (studzienka) rowu przy ul. Szkolnej i Osiedlowej, a także wystającą kratkę ściekową na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Osiedlowej. Zapytano co z drzewem przy realizacji inwestycji w centrum Krasiejowa.

Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek udzielał odpowiedzi mieszkańcom na bieżąco. W przypadku progów zwalniających poprosił o uzgodnienie z mieszkańcami posesji, przy których miałyby się takie progi pojawić, aby wyrazili zgody. Z doświadczenia ostatnich miesięcy okazało się, że w miejscach gdzie były wnioski o montaż takich progów po jakimś czasie pojawiły się wnioski o ich usunięcie. Mieszkańcy skarżą się na hałas. Odnośnie zgłoszeń napraw oświetlenia sprawa zostanie sprawdzona. W przypadku wejściówek do JuraParku mieszkańcy zostali poinformowani, że są to komercyjne decyzje i takie rozwiązania jak w Jura Parku są planowane również do wprowadzenia w Bałtowie. Jeżeli chodzi o drogi powiatowe to dla ul. Spórackiej jest już wykonana pełna dokumentacja z pozwoleniem na realizację, a w przypadku ulicy Brzeziny jest wykonana koncepcja przebudowy i będzie wykonany projekt. Dla ulicy Myślinka wykonano zapytanie na dokumentację projektową, najniższa oferta jest na ok. 200 000, 00 zł. Trwają rozmowy z Nadleśnictwem Opole, które jest zainteresowane przejęciem tej drogi i byłoby ono odpowiedzialne za jej utrzymanie.

Jeżeli chodzi o drzewo, które pozostało przy realizacji inwestycji w centrum sołectwa, to zostanie ono usunięte po uzyskaniu odpowiedniej decyzji.

Pozostałe uwagi zgłoszenia zostaną przekazane pracownikom urzędu.

Burmistrz poprosił o przyjęcie formalnych wniosków.

Mieszkańcy zgłaszali wnioski:

- P. J. Polaczek – aby skład Rady Sołeckiej został zamieszczony na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej – 64 głosy za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących;

- J. Polaczek – aby protokoły z zebrań wiejskich były zamieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej – 31 głosy za, 27 przeciw, 16 wstrzymujących;

- J. Polaczek – aby terminy posiedzeń Rady Sołeckiej były zamieszczane na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej – 33 głosy za, 13 przeciw, 29 wstrzymujących;

- J. Polaczek – aby na każdym zebraniu wiejskim nastąpiło odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania wiejskiego - 18 głosów za, 9 przeciw, 8 wstrzymujących;

- P. E. Pluta – aby PGKiM zlecił wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Spacerowej i Zielonej i ujął to zadanie w palnie inwestycji na najbliższe lata - 38 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących;

- E. Pluta – aby odcinek drogi pomiędzy ul. Spacerową a ul. Zieloną nazwać ul. Spacerową - 38 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących;

- P. M. Krawczyk – aby wykonać chodnik lub przynajmniej pobocze dla pieszych przy ul. Szkolnej, na odcinku od Szkoły Podstawowej w kierunku Krzyżowej Doliny - 36 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących;

- P. G. Sklorz – o modernizację mostu na ul. Młyńskiej lub przynajmniej poprawę bezpieczeństwa poprzez montaż świateł pierwszeństwa przejazdu oraz wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Młyńskiej - 38 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących;

- P. J. Klimek – o poszerzenie ul. Młyńskiej od strony ul. Zamoście - 38 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących;

- J. Klimek – o wycięcie krzaków i poszerzenie wysepki do mijania przy moście na ul Młyńskiej - 37 głosów za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących;

- J. Klimek – o ustawienie lustra przy wyjeździe z ul. Młyńskiej na ul. Brzeziny - 38 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących;

- P. R. Skrzypczyk – o wyrównanie drogi dojazdowej do Czarnego Dołu (odnoga ul. Pustki) - 38 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących;

- P. S. Widawska – o naprawę dachu wiaty na Czarnym Dole i usunięcie przegnitych stojaków na kajaki - 38 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

- P. K. Koźlik – o zakończenie zebrania - 38 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

Na tym protokół zakończono o godzinie 22.00

 

Protokółował: Justyna Giemza

Przewodniczący zebrania:  Iwona Wiercińska.