Stowarzyszenie Miłosników Krasiejowa - www.krasiejow.pl

e-mail:
www:
Data wydruku: 2021-02-25 03:07:45

Aktualności

Plany inwestycyjne na rok 2021

Dnia 22. 01. odbyło się spotkanie Radnych Jana Polaczka i Tadeusz Markulaka z członkami Rady Sołeckiej. Radni zapoznali radę z działaniami podjętymi w roku 2020 i wystosowanymi  do Przewodniczącej RM i Burmistrza interpelacjami. W roku 2021 będą realizowane lub dokończone w Krasiejowie inwestycje związane z remontami dróg:

- odnoga ul. Szkolnej, dł. 112 m, wartość inwestycji 57 827, 71 zł (planowane zakończenie 21.05.2021),

- odnoga ul. Pustki, dł. 107 m, wartość inwestycji 54 320,98 zł, (planowane ukończenie 21.05.2021),

- ul. Piaskowa, dł. 153 m, wartość inwestycji 104 271,95 zł (planowane ukończenie 30.06.2021).

W roku 2020 wykonano dokumentację dla ul. Robotniczej, co pozwala ubiegać się o dofinansowanie z '"Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych", wartość inwestycji 651 184,29 zł.

W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla ul. Niwki , dł. 498m (kwota 13 000 zł) do ubiegania się o dofinansowanie z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich" w IV kwartale 2022 r. Radni planują spotkanie w plenerze z mieszkańcami tylko tej ulicy, celem omówienia planowanych tam działań inwestycyjnych (w tym kanalizacji ulicy).  Rewitalizacja centrum wsi przewidziana jest na rok 2023.

Dzięki staraniom radnego Jana Polaczka będzie stopniowo wymieniane w gminie oświetlenie uliczne na oszczędne ledowe. Radny wystosował interpelację o nazwanie nowej ulicy dojazdowej do JuraParku im. dr. Krzysztofa Spałka. Członkowie Rady Sołeckiej pozytywnie zaopiniowali ustanowienie takiej nazwy ulicy i uznali, aby podjąć działania nazwania imieniem naukowca także Pawilonu Paleontologicznego w Krasiejowie.

Kolejna interpelacja dotyczyła działań zmierzających do powstania parkingu w Krasiejowie oraz podłączenia szkoły podstawowej, a w przyszłości przedszkola do sieci gazowej. Rada Sołecka pozytywnie zaopiniowała takie wnioski. Radny poinformował o podjętych działaniach dotyczących przygotowania informacji w sprawie stanu technicznego hydrantów i zasuw na instalacji wodociągowej gminy, wymianie niesprawnych na prawidłowo działające zarówno dla mieszkańców jak i dla Straży Pożarowej. Przekazano również zdjęcia stanu technicznego ubikacji na dworcu kolejowym w Krasiejowie celem przeprowadzenie remontu i dostosowania ich do korzystania przez podróżnych na terenie stacji PKP.

Sołtys i Rada Sołecka przegłosowali wniosek do Rady Miejskiej o podjęcie działań mających na celu przejęcie przez gminę od PKP  terenu przy ul. Kolejowej, Psie Pole, Brzeziny oraz przejęcia prywatnych gruntów po obu stronach ul. Pustki przy wyjeździe na ul. Sporacką, celem przeznaczenia ich na parking. Radny wystąpił również do Burmistrza z wnioskiem o poszerzenie chodnika na ulicy Zamoście od piekarni do ronda w Krasiejowie. Obecna szerokość chodnika nie jest wymiarowa i nie gwarantuje użytkownikom tego chodnika bezpiecznego korzystania przez pieszych z dziećmi i równocześnie przez rowerzystów. Rada Sołecka pozytywnie zaopiniowała ten wniosek. Na spotkaniu S. Widawska poruszyła problem odgarniania śniegu z chodników w centrum wsi i na ścieżce pieszo - rowerowej. Interwencje służb powiatowych są zbyt późne, dlatego lepszym rowiązaniem byłoby przekazanie tej czynności służbom loklanym na zasadzie prozumienia samorządów.

W planie na luty jest spotkanie Burmistrza Ozimka- Mirosława Wieszołka z Sołtysem oraz członkami Rady Sołeckiej w Krasiejowie.

Żródło informacji: informacje ustne Radnych, WO, nr 1, 2021

Zebrała. S.Widawska