Środowisko geograficzne

Ochrona przyrody

Ochrona przyrody

Przyroda Krasiejowa obfituje w osobliwości i rzadkości flory i fauny. Dlatego też najcenniejsze, najlepiej zachowane jej fragmenty powinny zostać objęte ochroną prawną. Podkreślenia wymaga fakt, że wszystkie okoliczne obszary leśne zostały objęte przez Wojewodę Opolskiego ochroną prawną o statusie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie". Natomiast w dolinie rzeki Myśliny, ze względu na jej interesujące walory przyrodnicze i krajobrazowe proponuje się utworzenie zespołu przyrodniczo-kraj obrazowego. Meandrująca pośród malowniczych łąk, torfowisk i lasów rzeka w pełni zasługuje na ochronę. W wielu miejscach brzegi jej są strome, dzięki czemu ma tu swoje stanowiska zimorodek, zakładający gniazda w wykopanych przez siebie głębokich norkach. W czystych jej wodach żyją raki rzeczne, pstrągi tęczowe i wydry. Natomiast w sąsiadujących z rzeką lasach spotkać można skrytego i tajemniczego bociana czarnego oraz żurawia. Występuje tu również wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin. Godnym ochrony jest również mało znane, lecz bardzo urocze miejsce tzw. Czarny Dół. Krasiejów obfituje również w sędziwe drzewa, chronione jako pomniki przyrody. Są to okazałych rozmiarów dęby szypułkowe koło starej leśniczówki w południowej części wsi, przy kościele oraz cztery dęby na wale koło nadleśnictwa. Projektuje się również utworzenie kolejnych pomników przyrody, m.in. sosny wejmutki, żywotników olbrzymich i dębów szypułkowych.

Dla celów turystyczno-krajoznawczych poprowadzono tu ścieżki rowerowe, dzięki którym można się zapoznać z najciekawszymi zakątkami tych interesujących okolic.

Autor: Krzysztof Spałek

  • Data aktualizacji: 2024-07-24 18:22
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 687 565